top of page

naturetempo

melodies and rhythms in the sounds of nature

 

Rhythms and melodies have an important role in animal calls. What kind of sounds a creature can hear and produce has an impact on its organism, from internal chemistry to behaviour. Sounds are important means of communication. Every song, roar or roll has its own specific meaning.

 

The calls of other groups of animals are often not intended for the human ear, so this secret world of sounds contains many a surprise for us. We start noticing the sound nuances only when we artificially speed up the tempo of some super slow and low-pitched call and raise its pitch. With super rapid and high-pitched sounds it is the other way round – slowing down the tempo and lowering the pitch helps in this case. The human ear is used to hearing the rapid warbling of birds and rhythmic chirping of bush crickets. We know much less about the calls of tiny insects and huge whales. People have often pondered over the question „Why do birds sing?” or „Why do animals make sounds?” The answer seems to be that they use their voice both as a weapon and to give an alarm, to proclaim their territories, search for partners, and just for communication. However, humans cannot fully explain the meanings of the sounds of nature.

 

The soundscape of nature is diverse, each group of animals uses its own specific rhythm and melody. Thanks to differences in rhythm and melodies, creatures can communicate with one another without a constant cacophonic noise being generated. This way the message is delivered within the very species to which it is addressed.

 

meloodiad ja rütmid looduse helides

 

Rütmidel ja meloodiatel on loomade häälitsustes tähtis roll. See, missuguseid helisid elusolend kuuleb ning ise tekitab, mõjutab organismi sisekeemiast kuni käitumiseni. Häälitsemine on oluline suhtlemiseks. Igal laulul, möirgel või põristamisel on oma eriomane tähendus.

 

Sageli pole teiste loomarühmade häälitsused inimkõrvale mõeldud ja nii peitub selles salajases helidemaailmas meie jaoks üsna palju üllatavat. Helilisi nüansse hakkame märkama alles siis, kui mõnda üliaeglast ja madalat häälitsust kunstlikult kiirendame ja selle helikõrgust tõstame. Vastupidi on meie kõrvale ülikiire ja kõrge häälitsusega – sel puhul aitab aeglustamine ja helikõrguse vähendamine. Inimkõrv on harjunud kuulma lindude tempokat lõõritamist ja ritsikate rütmikat siristamist. Palju vähem teame pisikeste putukate ja hiigelsuurte vaalade häälitsemise kohta. Küsimuse üle „Miks linnud laulavad?” või „Miks loomad häälitsevad?” on sageli mõtiskletud. Küllap on vastuseks see, et nad kasutavad oma häält nii relvana kui ka häire andmiseks, territooriumi kuulutamiseks, kaaslase otsimiseks ja niisama sidepidamiseks. Lõplikult ei oska inimene looduse häälitsuste tagamaid seletada.

 

Looduse helimaastik on mitmekesine, iga loomarühm kasutab talle omast rütmi ja meloodiat. Tänu rütmi ja meloodia erinevustele saab loodus omavahel suhelda, ilma et tekiks pidev kakofooniline müra. Nii jõuab iga sõnum kohale just selle liigi piires, kellele see mõeldud on.

 

Ритмы и мелодии в звуках природы

 

Ритмы и мелодии играют важную роль в издавании различных звуков животными. То, какие звуки животное слышит и издаёт, оказывает большое влияние на весь организм, от внутренней химии до поведения. Способность издавать звуки важна для общения. У каждой песни, рёва или визга есть своё особенное значение.  

 

Зачастую звуки, издаваемые животными, не предназначены для ушей человека. Поэтому в этом загадочном мире звуков для нас скрывается много удивительного. Звуковые нюансы начинаем замечать только тогда, когда мы искусственно ускоряем и увеличиваем высоту сверхмедленного и низкого звука. И наоборот, если звук для наших ушей чересчур быстрый и высокий, то поможет замедление и уменьшение высоты звука. Человеческое ухо привыкло слышать задорное чириканье птиц и ритмичное стрекотание кузнечиков. Куда меньше знаем мы о звуках, издаваемых крошечными насекомыми и гигантскими китами. Нередко мы задумываемся над вопросом "Почему птицы поют?" или "Почему животные издают звуки?". Причина того, почему живые организмы издают звуки, вероятно, заключается в том, что организмы используют звук как в качестве оружия, так и в качестве сигнала тревоги, для поиска спутника или же просто для общения. Человек не может дать полное объяснение тому, для чего нужны звуки в природе.

 

Звуковая палитра природы является очень красочной. Каждая группа животных использует свойственную именно ей ритм и мелодию. Благодаря различиям ритма и мелодии звука, природа общается без того, чтобы возникла бессмысленная какофония. Таким образом каждый сигнал достигает того адресата, для кого он был предназначен.  

 

created by david rothenberg and umru rothenberg for eesti loodusmuuseum

texts by lennart lennuk and märt kruus

photos from lennart lennuk, rainar kurbel, liisa raudkepp, shutterstock, and wikimedia commons

sounds from veljo runnel, tiit hunt, and david rothenberg

bottom of page